The case for Molo (Nakuru)

Molo (Nakuru)

Registered

2002

Registered

2005

Registered

2007

83,105

96,593

126,372

Votes – ECK Figures

2002

Votes- ODM Figures

2007

Votes – ECK Figures

2007

49,625

69,981

99,140

Turnout – ECK Figures

2002

Turnout – ODM Figures

2007

Turnout – ECK Figures

2007

59.71%

55.38%

78.45%Bookmark the permalink.